Xem qua thư viện FTP

Lời giới thiệu

Các thành phần thư viện FTP SmartFTP ActiveX (COM) cung cấp chức năng chuyển tập tin bằng cách sử dụng giao thức FTP và SFTP. Nó cung cấp một loạt các tính năng, truyền tải file an toàn và đáng tin cậy (SSH và TLS). Các thành phần lợi dụng công nghệ COM mà làm cho nó có thể sử dụng nó trong nhiều môi trường như Visual Basic, Visual C++, JavaScript/VBScript, VB.NET, C# .NET, Delphi, vv..

Tải về thư viện FTP

Nếu bạn đang tìm kiếm SmartFTP, chương trình máy khác cho giao thức ftp, hãy truy cập trang Tải về.

Tính năng

Chung

 • Tải lên, Tải về với khả năng Phục hồi sau khi tạm dừng
 • Đổi tên, Tạo mới và Gỡ bỏ Thư mục
 • Di chuyển/Đổi tên và Xóa Tệp tin
 • IPv4 và IPv6
 • Tên Miền Quốc tế hóa (IDN)
 • Hỗ trợ NAT/UPnP/ICS/ICF Nâng cao
 • Hỗ trợ UTF8 / Unicode
 • Hỗ trợ máy chủ Proxy dạng SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, HTTP
 • Hỗ trợ kích thước tệp tin 64-bit (> 4GB)
 • Giới hạn Tốc độ Truyền (Toàn cục và mỗi kết nối)
 • Ghi nhật ký thành tệp tin
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Mã hóa tệp tin đang truyền
 • Hỗ trợ Native Windows x64 (64-bit)
 • FIPS 140-2, 186-4 tuân thủ
 • Compatible with Windows 11, 10, 8.1, Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
 • Thực thi đầy đủ Tài liệu Trợ giúp dạng HTML

FTP / FTPS

 • Truyền Máy chủ Tới Máy chủ (FXP)
 • Dịch vụ đưa đón bảo mật (TLS)
 • Nén (MODE Z)
 • Toàn vẹn Truyền (XCRC, XMD5, XSHA1)
 • Khả năng đọc danh sách bằng máy (MLSD)
 • Bộ phân tích FTP (Unix, MLST, VMS, MVS, DOS, HP-UX, zOS)
 • Hỗ trợ NAT/UPnP/ICS/ICF Nâng cao
 • Lấy/Đặt Thời gian Sửa đổi Tệp tin (MDTM, MFMT, SITE UTIME)
 • Bộ lặp IP
 • Giới hạn Cổng Nội bộ
 • Đặt thuộc tính cho Unix (SITE CHMOD Wrapper)

SFTP thông qua SSH

 • Giao thức SFTP Phiên bản: 1-6
 • Thuật toán khóa máy chủ: RSA, DSA, ECDSA, Ed25519
 • Encryption Algorithms: aes128-ctr, aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, 3des-cbc, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com
 • Key Exchange: DH, DH group exchange (DHGEX), Elliptic Curve DH (ECDH), Curve25519
 • Phương thức xác thực: mật khẩu, khóa công, Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI), Smart Card (PKCS#11), chứng nhận X.509, keyboard-interactive, SecurID, hostbased, không
 • Nén: zlib, zlib@openssh.com, không
 • Thuật toán HMAC: hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, hmac-sha1, hmac-md5
 • Hiệu suất: Tối ưu hóa hợp ngữ cho khả năng thi hành các thuật toán đạt tốc độ tối đa.
 • Sự tương kết: Kiểm tra lại toàn bộ sự thi hành của tất cả các máy chủ SFTP/SSH công sẵn có. Tự động khắc phục sự thực thi sai.