Tải về

Tải về Chương trình cài đặt SmartFTP Client

Tải về bản mới nhất của SmartFTP Client hay cập nhật phiên bản hiện hành. Những cài đặt và dữ liệu của bạn sẽ được giữ nguyên khi cập nhật.

Tải về SmartFTP 9.0.2608.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 8.1, 2012 R2, 10, 2016

Tải về SmartFTP 9.0.2608.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 8.1, 2012 R2, 10, 2016

Tải về SmartFTP 8.0.2357.18 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 2008 R2, 8, 2012

Tải về SmartFTP 8.0.2357.18 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 2008 R2, 8, 2012

Tải về SmartFTP 5.0.1364.0 (32-bit)
32-bit version for Windows XP, 2003, Vista, 2008

Tải về SmartFTP 5.0.1364.0 (64-bit)
64-bit version for Windows XP, 2003, Vista, 2008
Tất cả các tải