Xem dạng Ảnh nhỏ và Xem thử trước

Trình bày bằng Ảnh thu nhỏ

Trình bày bằng Ảnh thu nhỏ sẽ hiện các ảnh trong thư mục dưới dạng ảnh thu nhỏ. Ảnh nhỏ sẽ được tạo ra cho các tệp tin trên máy nội bộ và máy chủ.

Trình diễn việc Xem trước bằng Ảnh nhỏ

Trình bày bằng Ảnh thu nhỏ

Xem thử

Đặc tính Xem trước hiển thị ảnh, tệp tin html và text bằng một cú bấm chuột. Việc hỗ trợ thêm các định dạng tệp tin được cung cấp tại Source Preview Handler.

Xem thử