Xem dạng Ảnh nhỏ và Xem thử trước

Trình bày bằng Ảnh thu nhỏ

Trình bày bằng Ảnh thu nhỏ sẽ hiện các ảnh trong thư mục dưới dạng ảnh thu nhỏ. Ảnh nhỏ sẽ được tạo ra cho các tệp tin trên máy nội bộ và máy chủ.

Trình diễn việc Xem trước bằng Ảnh nhỏ

Trình bày bằng Ảnh thu nhỏ

Xem thử

The Preview feature shows images, html and text files with one click. Support for additional file formats is provided in the Source Preview Handler.

Xem thử