Bộ Xem thử Nội dung nguồn

The source preview handler displays a preview of the selected source file in SmartFTP, Windows Explorer and Microsoft Outlook.

SmartFTP có thể cho xem thử ở cả Khung duyệt máy Nội bộ và Máy mạng.

Xem trước Nội dung với SmartFTP

The source preview handler is also used if the preview pane in Windows Explorer is enabled.

ource Preview withXem trước Nội dung với Windows Explorer

Phiên bản mới nhất có hỗ trợ các định dạng tệp tin sau:
 • ActionScript (.as, .mx)
 • ASP (.asp)
 • ASPX (.aspx)
 • Assembler (.asm)
 • ASN1 (.mib)
 • AviSynth (.avs, .avsi)
 • AutoIt (.au3)
 • Bash (.sh, .bsh)
 • Batch (.bat, .cmd)
 • Cobol (.cbl, .cbd, .cdb, .cdc, .cob)
 • Caml (.ml, .mli, .sml, .thy)
 • C (.c)
 • C++ (.cpp, .cxx, ,.cc, .h, .hxx, .rgs)
 • C# (.cs)
 • CSS (.css)
 • D (.d)
 • Diff (.diff, .patch)
 • Erlang (.erl, .hrl)
 • Escript (.src, .em)
 • Forth (.forth)
 • Fortran (.f, .for, .f90, .f95, .f2k)
 • Fortran77 (.f77)
 • FreeBASIC (.bas, .bi)
 • Haskell (.hs, .lhs, .las)
 • Ini (.ini, .inf, .reg, .url)
 • Inno Setup (.iss)
 • Java (.java)
 • JavaScript (.js)
 • JavaServer Pages (.jsp)
 • JSON (.json)
 • Lisp (.lsp, .lisp)
 • Makefile (.mak)
 • Matlab (.m)
 • NFO (.nfo)
 • NSIS (.nsi, .nsh)
 • Objective-C (.mm)
 • Pascal (.pas, .inc)
 • PureBasic (.pb)
 • Perl (.pl, .pm, .plx)
 • PHP (.php, .php3, .phtml)
 • Postscript (.ps)
 • PowerShell (.ps1)
 • Python (.py, .pyw)
 • R (.r)
 • Registry (.reg)
 • Resource (.rc)
 • Ruby (.rb, .rbw)
 • Rust (.rs)
 • Spice (.scp, .out)
 • Smalltalk (.st)
 • Swift (.swift)
 • TeX (.tex)
 • SQL (.sql)
 • VB (.vb)
 • VBScript (.vbs)
 • Verilog (.v, .sv, .vh, .svh)
 • XML (.xml, .xsd, .xsml, xsl, .kml)