SFTP thông qua SSH

Secure File Transfer Protocol (SFTP) là giao thức truyền tệp tin thông thường được sử dụng với <links:link id="client.features.ssh">giao thức Secure Shell (SSH)</links:link>. Nhìn một cách tổng thể nó cung cấp cho ta cách truyền và điều khiển tệp tin an toàn.

SFTP thông qua SSH

Tính năng

Giao thức

1-6

Hiệu năng

High Performance SFTP (hpn). Tối ưu hóa bằng hợp ngữ (32-bit and 64-bit) cho hiệu năng tối đa khi thi hành các thuật toán.

Dạng đuôi

  • File Hashing (check-file): Phần mở rộng này cho phép máy khách kiểm tra một cách dễ dàng nếu như tệp tin (hay một phần của nó) đã khớp với trên máy chủ hay chưa. (draft-ietf-secsh-filexfer-extensions-00)
  • Querying Available Space (space-available): Phần mở rộng này cung cấp một cách nhận không gian trống của đĩa. (draft-ietf-secsh-filexfer-extensions-00)
  • Copying Remote Files (copy-file): Phần mở rộng này cho phép bạn sao chép một tệp tin từ vị trí này đến vị trí khác trên máy chủ. (draft-ietf-secsh-filexfer-extensions-00)
  • StatVFS (statvfs@openssh.com): Phần mở rộng này trả về tổng số byte đã dùng và còn trống trong số các thông tin về hệ thống tệp tin. (OpenSSH - PROTOCOL)
  • Limits (limits@openssh.com): This extension allows a client to discover various server limits, including maximum packet size and maximum read/write length. (OpenSSH - PROTOCOL)
  • Newline (newline@vandyke.com): ASCII conversion is done according to the server supplied newline setting.

More …