SSH

SmartFTP thực hiện được các đặc tính sau đây của giao thức Secure Shell (SSH).

Tính năng

Tuân thủ tiêu chuẩn an ninh

Các phương pháp xác thực

Các phương pháp xác thực sau đây được hỗ trợ:
 • Mật khẩu
  Username/password và chứng thực tương tác bàn phím. Đồng thời hỗ trợ các yêu cầu thay đổi mật khẩu máy chủ.
 • Khóa Công
  Tệp tin khóa (PuTTY, VanDyke's SecureCRT, SSH.com, OpenSSH, PEM), chứng thực X.509, chứng thực Microsoft Windows từ kho chứa hay từ Smart Card (PKCS #11).
 • Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI)
  Hỗ trợ thi hành Microsoft Windows Kerberos (SSPI) và MIT Kerberos (GSSAPI).
 • Máy chủ chứng thực
  Xác thực bằng tệp tin khóa hay chứng thực.
 • RSA SecurID
  RSA SecurID hai nhân tố xác thực.

Mã hóa

 • AES CBC Mode (aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc) (RFC 4344)
 • AES CTR Mode (aes256-ctr, aes192-ctr, aes128-ctr) (RFC 4344)
 • AES GCM (aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com) (openssh)
 • Triple DES (3des-cbc) (for compatibility)

Nén

Các Cách thức Trao đổi Khóa

Thuật toán khóa công cộng

HMACs

Tiện ích mở rộng