SSH

SmartFTP thực hiện được các đặc tính sau đây của giao thức Secure Shell (SSH).

Tính năng

Tuân thủ tiêu chuẩn an ninh

 • NIST FIPS 140-2
 • NIST FIPS 140-3
 • NIST FIPS 186-4
 • NIST Special Publication 800-131A

Các phương pháp xác thực

Các phương pháp xác thực sau đây được hỗ trợ:
 • Mật khẩu
  Username/password và chứng thực tương tác bàn phím. Đồng thời hỗ trợ các yêu cầu thay đổi mật khẩu máy chủ.
 • Khóa Công
  Tệp tin khóa (PuTTY, VanDyke's SecureCRT, SSH.com, OpenSSH, PEM), chứng thực X.509, chứng thực Microsoft Windows từ kho chứa hay từ Smart Card (PKCS #11).
 • Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI)
  Hỗ trợ thi hành Microsoft Windows Kerberos (SSPI) và MIT Kerberos (GSSAPI).
 • Máy chủ chứng thực
  Xác thực bằng tệp tin khóa hay chứng thực.
 • RSA SecurID
  RSA SecurID hai nhân tố xác thực.

Mã hóa

 • AES CBC Mode (aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc) (RFC 4344)
 • AES CTR Mode (aes256-ctr, aes192-ctr, aes128-ctr) (RFC 4344)
 • AES GCM (aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com) (openssh)
 • Triple DES (3des-cbc) (for compatibility)

Nén

Các Cách thức Trao đổi Khóa

Thuật toán khóa công cộng

HMACs

Tiện ích mở rộng