Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. How To
  3. How To rename file/folder
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 93

How To rename file/folder

  • Right-click on the file/folder, then select the Rename from the context menu.
  • Alternatively, select the file/folder and press the F2 key on the keyboard.

Các từ khóa
rename

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!