Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. How To
  3. How to enable Background Transfer Queue pane
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2784

How to enable Background Transfer Queue pane

To enable the Background Transfer Queue pane:

  1. Go to the View tab
  2. In the Panes group, click on the Application drop-down button
  3. Click on Background Transfer Queue

Các từ khóa
queue service

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!