Kiến thức cơ bản

Trang chủ » How To » How To disable the Transfer Queue animation

Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2603

How To disable Transfer Queue animation

  1. Go to menu: File - Settings
  2. Then go to the Interface dialog
  3. Uncheck the [ ] Show Transfer Queue animation checkbox

Các từ khóa
queue animation

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!