Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. How To
  3. How To disable the Transfer Queue animation
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 2603

How To disable Transfer Queue animation

  1. Go to menu: File - Settings
  2. Then go to the Interface dialog
  3. Uncheck the [ ] Show Transfer Queue animation checkbox

Các từ khóa
queue animation

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!