Kiến thức cơ bản

Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 171

IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) is the "next generation" protocol designed by the Internet Engineering Task Force (IETF) to replace the current version Internet Protocol, IPv4 (IP Version 4).

IPv6 is supported on all supported operating systems.

Public IPv6 FTP Servers

Các từ khóa
ipv6

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!