Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. Features
  3. VMS Path Handling
Ngày tạo
Ngày sửa

In trang này

Mục tin 11

VMS Path Handling

You can use the following path style to access the VMS storage in SmartFTP:

VMS Storage Directory Path
SYS$USER: /SYS$USER:/
SYS$USER:[ANONYMOUS] /SYS$USER:/ANONYMOUS/
SYS$USER:[ANONYMOUS.PUB] /SYS$USER:/ANONYMOUS/PUB/
SYS$USER:[BLABLA.PUB.TEST] /SYS$USER:/BLABLA/PUB/TEST/

Các từ khóa
vms

Các bài có liên quan


What do you think about this topic? Send feedback!