Hướng dẫn

Bắt đầu

Kết nối

Truyền

Tải về
Tải lên

Hỗn tạp

Lịch trình hóa việc truyền một Thư mục

Please note that the following tutorials were done with an older version. The user interface is slightly different compared to the latest version, but the concept remains the same.

Đặt quyền (CHMOD)
Sửa ngay trên máy chủ
Theo dõi Thư mục
Thao diễn thử việc Trình bày bằng Ảnh thu nhỏ
Tự động Đổi tên
So sánh trực quan
Đồng bộ hóa Bộ định hướng
Đa tải lên
Mã hóa dữ liệu