KeePassRest

Phần bổ xung cho KeePass cung cấp một giao điện an ninh HTTPS RESTful cho máy khách để quản lý các mục trong KeePass. Phần bổ xung này yêu cầu sử dụng KeePass như là một kho giấy ủy nhiệm trong SmartFTP.

Tải về

Tải về phần bổ xung KeePassRest

Thay đổi đăng nhập

Yêu cầu về hệ thống

Tài liệu

Giấy phép

To use the KeePassRest plugin, a license for the SmartFTP Ultimate or Enterprise edition is required.