Các ví dụ về Thư viện FTP

Các Ứng dụng mẫu

Những ví dụ ngắn sau đây giải thích cách sử dụng thành phần thư viện dễ dàng như thế nào. Chương trình ví dụ đầy đủ được gộp sẵn trong bộ cài đặt.

FTPSFTP thông qua SSH
VBScript Xem ví dụ Xem ví dụ
JavaScript Xem ví dụ Xem ví dụ
Visual Basic 6 Xem ví dụ Xem ví dụ
C# Xem ví dụ Xem ví dụ
VB.NET Xem ví dụ Xem ví dụ
C++ (x86, x64) Xem ví dụ Xem ví dụ
Delphi Xem ví dụ Xem ví dụ
Delphi 5 Xem ví dụ
PHP Xem ví dụ
Perl Xem ví dụ
PowerShell Xem ví dụ Xem ví dụ

Xin hãy tải về và chạy chương trình cài đặt để có được các ví dụ đầy đủ.