Lịch trình hóa

Với SmartFTP bạn có thể lên lịch cho các tác vụ muốn chạy vào thời gian đã định trước và lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định.

Phần Trình diễn việc đặt lịch

Bẫy

Nhiều điều kiện có thể được chỉ định khi một tác vụ sẽ được thi hành.

Bẫy

Cài đặt

Trong cửa sổ cài đặt, thời gian bắt đầu và kết thúc có thể được đặt. Ngoài ra tác vụ có thể được lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay theo khoảng thời gian tùy ý.

Cài đặt