Mã hóa dữ liệu

Tính năng mã hóa tệp tin cho phép bạn lưu trữ các tệp tin của bạn đã mã hóa trên máy chủ. Điều này có nghĩa là tập tin của bạn được bảo vệ khỏi bị xem hoặc sử dụng bởi người trái phép. Về mặt kỹ thuật các tập tin được mã hóa với một mật khẩu được cung cấp mật khẩu trước khi họ rời khỏi máy tính của bạn. Khi bạn tải các tập tin, các tập tin được mật mã đầu tiên được chuyển giao cho máy tính của bạn và sau đó giải mã với mật khẩu.

Hướng dẫn về Mã hóa Tệp tin

Mã hóa dữ liệu