Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. Miscellaneous
  3. Where to find the default favorite
Ngày tạo
Ngày sửa

Mục tin 2771

Where to find the default favorite

The default favorite is located here:

%appdata%\SmartFTP\Client 2.0\Favorites\{4F77B06B-DD93-4821-82AB-0BDB8F823149}.dat

Các từ khóa
favorites