Kiến thức cơ bản

  1. Trang chủ
  2. Client Errors
  3. Invalid message
Ngày tạo
Ngày sửa

Mục tin 2713

Invalid message

Problem

Invalid message.

HRESULT error: FTPLIB_E_SSH_INVALIDMESSAGE (0x80043124)

Cause

The server has sent an invalid message.

Solution

Các từ khóa