Thông báo

Thư điện tử để thông báo bao gồm thông tin về phiên bản mới, cập nhật và các sửa chữa. Tần suất ít hơn một lá thư một tháng.