SDK

The SmartFTP Client Software Development Kit (SDK) offers you the ability to extend SmartFTP and it allows you to automate SmartFTP. The objects are accessible through COM interfaces.

Ví dụ mẫu

The following samples are included in the SDK:

Hàng đợi Truyền

Thêm các Mục vào Hàng đợi Truyền

Tạo các mục mới và thêm chúng vào hàng đợi truyền trong ứng dụng SmartFTP đang chạy.
Địa phương: Samples\TransferQueue\AddToQueue
Địa phương: Samples\TransferQueue\AddItemToQueue

Transfer Queue Plugin

Sample plugin in C++
Địa phương: Samples\TransferQueue\SamplePlugin

SmartFTP

Thống kê việc truyền dữ liệu

Polls SmartFTP cho tốc độ tải lên và tải về hiện hành và ghi dữ liệu vào tệp tin csv.
Địa phương: Samples\TransferQueue\Performance Counter

Thống kê truyền sử dụng RRDtool

Sử dụng RRDtool để tạo thống kê việc truyền.
Địa phương: Samples\SmartFTP\rrdtool

Ý tưởng

Some ideas of applications and plugins that can be created using the SDK.

Danh bạ

  • Nhập vào Danh bạ/Địa chỉ từ ứng dụng hay dữ liệu khác vào SmartFTP.
  • Xuất danh bạ ra Cơ sở dữ liệu

Hàng đợi Truyền

  • Lấy hàng đợi truyền với các mục từ cơ sở dữ liệu, text hay RSS.
  • Tạo ứng dụng sử dụng hàng đợi truyền để truyền đi một cách tự động.
  • Chạy các lệnh, cập nhật một tệp tin, ghi nhật ký hay thông báo cho người sử dụng mỗi khi một mục trong hàng đợi đã được thực hiện.

Buy

Buy SmartFTP SDK

Các thay đổi