SDK

The SmartFTP Client Software Development Kit (SDK) offers you the ability to extend SmartFTP and it allows you to automate SmartFTP. The objects are accessible through COM interfaces which can be used in any modern language.

Ví dụ mẫu

Ví dụ hiện ra ở đây là một bộ phận của bộ cài đặt SDK cái mà các bạn có thể tải về ở phía dưới.

Hàng đợi Truyền

Thêm các Mục vào Hàng đợi Truyền

Tạo các mục mới và thêm chúng vào hàng đợi truyền trong ứng dụng SmartFTP đang chạy.
Địa phương: Samples\TransferQueue\C#
Địa phương: Samples\TransferQueue\AddToQueue
Địa phương: Samples\TransferQueue\AddItemToQueue

Transfer Queue Plugin

Sample plugin in C++
Địa phương: Samples\TransferQueue\SamplePlugin

Danh bạ

Tạo mới Danh bạ

Tạo mới mục danh bạ và ghi lại chúng dưới dạng các tệp tin XML.

Nhập Danh bạ từ tệp tin CSV

Phân tích tệp tin CSV, tạo danh bạ và ghi lại chúng dưới dạng các tệp tin xml.

SmartFTP

Quản lý các cửa sổ duyệt

Lấy vị trí hiện hành cho tất cả các cửa sổ duyệt được mở. Mở hay đóng các cửa sổ.

Thống kê việc truyền dữ liệu

Polls SmartFTP cho tốc độ tải lên và tải về hiện hành và ghi dữ liệu vào tệp tin csv.
Địa phương: Samples\TransferQueue\Performance Counter

Thống kê truyền sử dụng RRDtool

Sử dụng RRDtool để tạo thống kê việc truyền.
Địa phương: Samples\SmartFTP\rrdtool

Ý tưởng

Theo một số gợi ý về ứng dụng và plugins sau để biết cách sử dụng SDK.

Danh bạ

  • Nhập vào Danh bạ/Địa chỉ từ ứng dụng hay dữ liệu khác vào SmartFTP.
  • Xuất danh bạ ra Cơ sở dữ liệu

Hàng đợi Truyền

  • Lấy hàng đợi truyền với các mục từ cơ sở dữ liệu, text hay RSS.
  • Tạo ứng dụng sử dụng hàng đợi truyền để truyền đi một cách tự động.
  • Tạo dịch vụ để sao lưu dự phòng/ đồng bộ hóa dữ liệu sử dụng hàng đợi truyền.
  • Chạy các lệnh, cập nhật một tệp tin, ghi nhật ký hay thông báo cho người sử dụng mỗi khi một mục trong hàng đợi đã được thực hiện.

Download

Tải về SmartFTP SDK

Các thay đổi