ข้อความประกาศ

อีเมลที่ประกาศประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นใหม่ ปรับปรุง และแก้ไข ความถี่เป็นอีน้อยกว่า 1 เดือน