FTP Library ใบอนุญาตและราคา

ใบอนุญาต

ไลบรารี SmartFTP FTP ได้รับการอนุญาตบนพื้นฐานต่อคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพบได้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์

ราคา

จำนวนเครื่อง ราคา / คอมพิวเตอร์ per year
1 - 30 699 USD
ไม่จำกัด 20 000 USD
ซื้อตอนนี้

กรุณาติดต่อฝ่ายขายในการสั่งซื้อหรือ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ

รายการราคา

การปรับรุ่นของคุณ (เช่นการเพิ่มคุณลักษณะ SFTP) โปรดใช้พื้นที่ของลูกค้า