دانستنیهای پایه

  1. خانه
  2. Installation
  3. Do I need to uninstall before upgrading?
ساخته شده
تغییر یافته

مقاله 123

Do I need to uninstall my old installation before upgrading?

No, it is not necessary to uninstall your old version of SmartFTP before upgrading. The new version can be installed right over the existing files without losing your current configuration.

کلمات کلیدی