دانستنیهای پایه

  1. خانه
  2. How To
  3. How To disable the Transfer Queue animation
ساخته شده
تغییر یافته

چاپ مقاله

مقاله 2603

How To disable Transfer Queue animation

  1. Go to menu: File - Settings
  2. Then go to the Interface dialog
  3. Uncheck the [ ] Show Transfer Queue animation checkbox

کلمات کلیدی
queue animation

مقالات مربوطه


What do you think about this topic? Send feedback!