دانستنیهای پایه

خانه » How To » How To disable the Transfer Queue animation

ساخته شده
تغییر یافته

چاپ مقاله

مقاله 2603

How To disable Transfer Queue animation

  1. Go to menu: File - Settings
  2. Then go to the Interface dialog
  3. Uncheck the [ ] Show Transfer Queue animation checkbox

کلمات کلیدی
queue animation

مقالات مربوطه


What do you think about this topic? Send feedback!