معاينة المصدر للمعالجة

The source preview handler displays a preview of the selected source file in SmartFTP, Windows Explorer and Microsoft Outlook.

سمارت إف تي بي يمكنه أن يعرض المعاينة في المستعرض المحلي مع المستعرض البعيد.

معاينة المصدر مع سمارت إف تي بي

The source preview handler is also used if the preview pane in Windows Explorer is enabled.

معاينة المصدر مع ويندوز إكسبلولر

The following file types are supported:
 • ActionScript (.as, .mx)
 • ASP (.asp)
 • ASPX (.aspx)
 • Assembler (.asm)
 • ASN1 (.mib)
 • AviSynth (.avs, .avsi)
 • AutoIt (.au3)
 • Bash (.sh, .bsh)
 • Batch (.bat, .cmd)
 • Cobol (.cbl, .cbd, .cdb, .cdc, .cob)
 • Caml (.ml, .mli, .sml, .thy)
 • C (.c)
 • C++ (.cpp, .cxx, ,.cc, .h, .hxx, .rgs)
 • C# (.cs)
 • CSS (.css)
 • D (.d)
 • Diff (.diff, .patch)
 • Erlang (.erl, .hrl)
 • Escript (.src, .em)
 • Forth (.forth)
 • Fortran (.f, .for, .f90, .f95, .f2k, .f23)
 • Fortran77 (.f77)
 • FreeBASIC (.bas, .bi)
 • GDScript (.gd)
 • Haskell (.hs, .lhs, .las)
 • Ini (.ini, .inf, .reg, .url)
 • Inno Setup (.iss)
 • Java (.java)
 • JavaScript (.js)
 • JavaServer Pages (.jsp)
 • JSON (.json)
 • JSON5 (.json5, .jsonc)
 • Lisp (.lsp, .lisp)
 • Makefile (.mak)
 • Matlab (.m)
 • NFO (.nfo)
 • NSIS (.nsi, .nsh)
 • Objective-C (.mm)
 • Pascal (.pas, .inc)
 • PureBasic (.pb)
 • Perl (.pl, .pm, .plx)
 • PHP (.php, .php3, .phtml)
 • Postscript (.ps)
 • PowerShell (.ps1, .psd1, .psm1)
 • Python (.py, .pyw)
 • R (.r)
 • Rebol (.reb, .r2, .r3)
 • Registry (.reg)
 • Resource (.rc)
 • Ruby (.rb, .rbw)
 • Rust (.rs)
 • Spice (.scp, .out)
 • Smalltalk (.st)
 • Swift (.swift)
 • TeX (.tex)
 • Typescript (.ts, .tsx)
 • SQL (.sql)
 • VB (.vb, .vba)
 • VBScript (.vbs)
 • Verilog (.v, .sv, .vh, .svh)
 • XML (.xml, .xsd, .xsml, xsl, .kml)